kod kp 3

Poradniki

Przewodnik KODera po Stowarzyszeniu

Zasady ogólne

Jak funkcjonuje stowarzyszenie?
Stowarzyszenie wpisane do sądowego rejestru ma odrębną osobowość prawną i działa jako forma prawna dla działań poszczególnych jego członków. Może dysponować własnym majątkiem i używać go do realizacji wspólnego celu. Stowarzyszenie działa na podstawie Statutu, w którym zapisane są cele, metody działania i wewnętrzna organizacja. Przepisy Statutu też są prawem, choć dotyczy ono tylko tych, którzy dobrowolnie zechcą stać się członkami stowarzyszenia.

Z czym wiąże się członkostwo w stowarzyszeniu?

Każdy sam decyduje, do jakiego stopnia i na jak długo wiąże się z działalnością stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia daje możliwość takiego zaangażowania się, jakie dla każdego z nas jest najbardziej odpowiednie. Najpełniejszą formą uczestnictwa w działaniach stowarzyszenia jest członkostwo zwyczajne. To właśnie z nim związane jest prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków, wybierania władz stowarzyszenia i kandydowania do nich. Członkowie zwyczajni zobowiązują się też opłacać składki członkowskie przeznaczone na realizację celów stowarzyszenia. Osoby, które nie zamierzają angażować się w taki sposób, mogą zostać członkami wspierającymi KOD i wspomagać nas w realizacji statutowych celów na takich zasadach, jakie sami zadeklarują.

Co to są organy stowarzyszenia?

Tak jak człowiek używa swych organów do wykonywania codziennych czynności, tak stowarzyszenie, będące osobą prawną, korzysta z organów, które umożliwiają mu działanie. Każdy organ składa się z członków stowarzyszenia, którzy pełnią określone funkcje.

Organami stowarzyszenia KOD są:

Walne Zebranie Członków – najważniejszy organ stowarzyszenia, do którego należą wszyscy jego członkowie mający prawo głosu. To ono zatwierdza najważniejsze sprawy, ustala brzmienie statutu, wybiera Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną.
Zarząd Główny – zarządza sprawami stowarzyszenia, używa jego majątku i reprezentuje go na zewnątrz.
Komisja Rewizyjna – ocenia pracę Zarządu i „patrzy mu na ręce”.

Kim są delegaci?

Delegatami są członkowie zwyczajni stowarzyszenia, wydelegowani przez pozostałych, aby reprezentowali ich na jednym, ogólnokrajowym Walnym Zebraniu. Zarząd może ogłosić potrzebę wyboru delegatów, gdy liczba członków zwyczajnych przekroczy 300.

Zebranie Delegatów ma kompetencje Zebrania Członków. Różnica polega na tym, że nie muszą się na nim stawiać wszyscy członkowie naraz. Sąd Koleżeński. Nowy organ stowarzyszenia na szczeblu krajowym poza dotychczasowymi organami stowarzyszenia, jak Walne Zebranie Członków lub ich Delegatów, Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna, pojawia się nowy Główny Sąd koleżeński. Jego zadaniem będzie rozstrzyganie odwołań od regionalnych sądów koleżeńskich w sprawach które mogą nas w przyszłości poróżnić.

Współpraca Zarządu z regionami.

Nowy statut zakłada powołanie Rady Regionów jako organu doradczego Zarządu Głównego. W jego skład wejdą przedstawiciele zarządów regionalnych. Ich zadaniem będzie bieżące opiniowanie najważniejszych działań Zarządu Głównego. Struktury regionalne.
Zmiana wprowadza podział władz KOD na władze krajowe i regionalne. W poszczególnych województwach zostaną powołane oddziały regionalne, w łonie których członkowie stowarzyszenia będą mogli tworzyć regionalne grupy lokalne. Na szczeblu regionu zostaną powołane organy będące odpowiednikami krajowych władz stowarzyszenia. W regionie działa też Rada Regionu jako ciało doradcze regionalnego zarządu.

Jesteśmy niepartyjni.

Członkostwa we władzach stowarzyszenia nie łączymy ze sprawowaniem władzy w instytucjach publicznych ani z pełnieniem funkcji w partiach politycznych lub stowarzyszeniach tworzących bądź wspierających komitety wyborcze. KOD angażuje się politycznie ale nie partyjnie. Politykę rozumiemy jako aktywność obywatelską we wspólnych istotnych sprawach. Nie zmierzamy do przejęcia władzy.

Andrzej Kowalczyk

Regionalne walne zebrania członkowskie

Regionalne walne zebrania członkowskie są najwyższą władzą Komitetu Obrony Demokracji w Regionach.

Podczas regionalnego walnego zebrania będziemy:

 • zgłaszać wnioski dotyczące działania naszego regionu,
 • planować prace w regionie na następny rok,
 • wybierać osoby do poszczególnych organów regionalnych Stowarzyszenia, jak: zarząd wraz z przewodniczącym (5-7 osób), regionalna komisja rewizyjna (3 osoby) i regionalny sąd koleżeński (5 osób).
 • wybierać delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Kompetencje i zakres działań organów regionalnych określa Statut i poszczególne regulaminy.

Ważne:

 • Kandydaci na przewodniczącego zarządu regionalnego i do zarządu muszą złożyć swoją pisemną ofertę kandydowania na rece koordynatora regionalnego w okresie między 4 tygodniami a 7 dniami od regionalnego walnego zebrania.
 • Można składać pisemne oferty zarówno na przewodniczącego, jak i do zarządu (gdy na przykład kandydaci uważają, że mają predyspozycje zarówno do przewodniczenia, jak i do pracy w zarządzie regionalnym).
 • Po wyborach zarządu następuje wybór kandydatów do komisji rewizyjnej i sądu kole- żeńskiego. Kandydatury do tych organów można zgłaszać z sali.
 • Kolejno wybiera się delegatów na krajowy Walny Zjazd Delegatów. Kandydaci mogą jednocześnie pełnić inne funkcje w organach Stowarzyszenia.
 • Region, który ma do 500 członków, wybiera 10 delegatów. Za kolejne 500 osób przysługuje regionowi kolejny delegat; region, który ma ponad 1500 członków- wybiera 12 delegatów, itd. (por. paragraf 29, pkt. 6 Statutu). Maksymalnie można wybrać 14 delegatów z jednego regionu. Tylko delegaci mają prawo głosowania i wysuwania wniosków na krajowym Walnym Zjeździe Delegatów. Reprezentują oni cały region, zatem na walnym zebraniu regionalnym można dla nich przygotować wnioski, jakie chcemy złożyć na walnym zebraniu krajowym.

  Jeśli nie wyłoni się odpowiednia ilość kandydatów do poszczególnych organów regionalnych Stowarzyszenia (zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego), nie powstanie region, a można będzie jedynie zawiązać grupę lokalną!

  Ważność zebrania:

  Zebranie jest ważne, jeśli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o jego terminie, miejscu i porządku obrad w sposób wskazany przez nich na deklaracji (pocztą lub mailem), co najmniej 14 dni przed zebraniem.
  Ponadto zebranie jest ważne, jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków. Wymóg ten nie jest potrzebny w drugim terminie zebrania, który następuje nie wcześniej niż godzina po pierwszym. Jeśli przewodniczący zebrania albo regionu z wyżej wymienionych powodów uzna zebranie za nieważne, wszystkie podjęte na nim uchwały też są nieważne.
  Jeśli władze Stowarzyszenia odmówią uznania za nieważne zebrania, które według Statutu nie spełnia wymogów formalnych, można uchwały z tego zebrania zaskarżyć do sądu.

  Regionalne walne zebranie delegatów:

  Może zastąpić regionalne walne zebranie członków, jeśli dany region liczy ponad 200 członków. Zebranie to jest najważniejszym organem regionu. Delegaci wybierani są podczas zebrań grup lokalnych. Ilość delegatów w każdej grupie lokalnej jest wymieniona w paragrafie 48, pkt. 6 Statutu.

  Rada regionu:

  Tworzą go przewodniczący zarządów wszystkich grup lokalnych. Jest to organ o charakterze doradczym dla zarządu regionalnego. Rada wybiera swojego przewodniczącego.

  Grupy lokalne:

  Obejmują obszar powiatów lub dzielnic w dużych miastach, gdy dzielnice te są na prawach powiatu. Posiadają własny zarząd, ale podlegają regionalnej komisji rewizyjnej i regionalnemu sądowi koleżeńskiemu. Zarząd grupy lokalnej wybierany jest na lokalnym zebraniu członków, w którym uczestniczą wszyscy członkowie grupy.

  Regulaminy:

  Stanowią uzupełnienie do Statutu. Precyzują działania poszczególnych organów. Powinny być ujednolicone dla wszystkich regionów. Zatwierdzają je odpowiednie organy: walne zebranie delegatów, Zarząd Główny albo Główna Komisja Rewizyjna.

  Legitymacje członkowskie:

  Zostaną wydane członkom Stowarzyszenia podczas walnych zebrań regionalnych.

  Opracowała komisja rewizyjna Stowarzyszenia KOD.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info