kod kp 3

Rada Regionu

2017.09

                                           

Notatka z posiedzenia Rady Regionu

nr 7 w dniu 21.09.2017

w siedzibie Zarządu Regionu w Toruniu

Obecni statutowi członkowie Rady: Helena Maria Kopycińska, Ryszard Mosiołek, Makary Wiskirski, Elżbieta Wesołowska

Obecni członkowie ZR: Aleksandra Solecka, Roman Piotrowski, Przemysław Roszek

Obecni zaproszeni z głosem doradczym: Jerzy Oleszczuk

Zaplanowany porządek:

 1. Wybór przewodniczącego Rady Regionu i dwóch zastępców.
 2. Budżet Regionu i podział środków na grupy lokalne.
 3. Propozycje przedsięwzięć wspólnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
 4. Sprawy wniesione.

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1    W związku z tym, że 21 października b.r. odbędzie się ostatnie w Regionie „pierwsze zebranie grupy lokalnej” Grudziądz – Wąbrzeźno, które wybierze przewodniczącego Grupy, jednogłośnie postanowiono o przeniesieniu wyborów przewodniczącego Rady Regionu i dwóch zastępców na posiedzenie Rady Regionu w dniu 26.10.2017, godz. 16:30, w biurze Zarządu Regionu.

Ad 2    Sprawę referowała Przewodnicząca Zarządu Regionu i Skarbniczka Zarządu Głównego Aleksandra Solecka.

 • Plan budżetu został opracowany na podstawie wykonania z ubiegłego półrocza.
 • Ściągalność składek w kraju i w Kujawsko-Pomorskiem wynosi ok. 40%. Łączna sytuacja finansowa, ze zbiórkami, plasuje Kujawsko-Pomorskie wokół średniej krajowej.
 • W Regionie mamy zarejestrowanych 546 członków i ta ilość stała się podstawą opracowanego planu.
 • Podział składek, zbiórek i darowizn:
  • składki w wysokości podstawowej i wskazanej w deklaracji jako dodatkowe są wpłacane w 100% na konta Zarządu Głównego, skąd wraca do regionów ok. 50%,
  • ze zbiórek publicznych należy odprowadzać do ZG 20% uzyskanych kwot; 80% pozostaje w grupie lokalnej,
  • wpłaty / darowizny celowe wpłacane na subkonta regionów czy, w przyszłości, grup lokalnych, w 100% pozostają do dyspozycji adresatów wpłat i na cel wskazany we wpłacie.

Biorąc pod uwagę, że środki, jakie możemy dostać z „centrali” w przeliczeniu na jednego członka wynoszą ok. 5,50 zł miesięcznie, jako Region winniśmy liczyć raczej na własną aktywność w pozyskiwaniu funduszy.

 • „zbiórki koleżeńskie” należy wpłacać do puszek (można zgłaszać zbiórkę „permanentną”) albo na konto Regionu Kujawsko-Pomorskiego z dopiskiem „Nazwa_grupy_lokalnej”.
 • Bezwzględnie należy wzmóc wszelkie zbiórki i wystawianie puszek. Środki powinny być zbierane na każdym spotkaniu i wydarzeniu.
 • Bezwzględnie należy przypominać na każdym spotkaniu i w każdej korespondencji wysyłanej do grup o konieczności opłacania składek.

Składki statutowe i składki deklarowane dodatkowo wpłacamy na rachunek:

78 2130 0004 2001 0746 1189 0001

Darowizny celowe i na cele statutowe dla Regionu Kujawsko-Pomorskiego:

                        14 1950 0001 2006 7267 0847 0005

 • Składki członkowskie należy opłacać od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostaliśmy przyjęci do Stowarzyszenia.
 • „Fundusz solidarnościowy”, który jednym regionom zabiera i daje innym, ma na celu spełnianie podstawowych potrzeb w regionach słabiej radzących sobie finansowo.

Ad 3    1. Przekazanie informacji o gotowości Adama Michnika do odwiedzania mniejszych miejscowości (Włocławek, Grudziądz, Koronowo itp.). Zgłaszać potrzeby do Aleksandry Soleckiej.

 1. Należy bezwzględnie informować Zarząd Regionu o wszelkich planowanych i wykonanych wydarzeniach w grupach lokalnych.
 2. Zarząd Regionu przyjął Oświadczenie w sprawie przyjętej przez Sejm ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zarząd Regionu wniósł o poparcie Oświadczenia przez grupy lokalne.
 3. Grupy reprezentowane podczas posiedzenia Rady Regionu podjęły się realizacji regionalnej akcji pod roboczą nazwą „NIE dla majstrowania przy Konstytucji RP”. Makary Wiskirski w najbliższych dniach zaproponuje założenia akcji (kto, co, jak, gdzie, kiedy, jakie hasła, jakie materiały pomocnicze, ...) i podda je pod dyskusję na „Liderach Miast”.

Ad 4    Sprawy członkowskie. Całość zagadnień (składki, legitymacje, stany członkowskie, zarządzanie bazami danych) jest na ukończeniu w skali Kraju. Grupy winny wskazać osoby odpowiedzialne za administrowanie grupową bazą danych członków. Zostaną one formalnie przeszkolone i upoważnione do operacji na bazach.

Notatkę sporządził:

Makary Wiskirski

23.09.2017

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info