kod kp 3

Uchwały i oświadczenia

Uchwała nr ZRKuj-Pom/ 2017/01/06/3

Zarządu Regionu Kujawsko Pomorskiego KOD z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie rekomendacji dokumentów przygotowanych na Walne Zebranie Członków Komitetu Obrony Demokracji Regionu Kujawsko Pomorskiego

§ 1

Zarząd Regionu rekomenduje Walnemu Zebraniu Delegatów Regionu Kujawsko Pomorskiego przyjęcie: Porządku Obrad Walnego Zebrania w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, Regulaminu Walnego Zebrania w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały oraz Formularza zgłoszenia kandydata w wyborach Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokumenty te obowiązują do momentu podjęcia odpowiednich Uchwał przez Walne Zebranie Członków Regionu Kujawsko Pomorskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Załączniki:

Załącznik 1. Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Komitetu Obrony Demokracji Regionu Kujawsko Pomorskiego

Załącznik 2. Regulamin Walnego Zebrania Członków Komitetu Obrony Demokracji Regionu Kujawsko Pomorskiego

Załącznik 3. Formularz zgłoszenia kandydata w wyborach Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”

 


Załącznik nr 1

 

Projekt

Porządek Regionalnego Walnego Zebrania członków KOD Kujawsko –Pomorski22.01.2017

 1. Otwarcie obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
 2. Wystąpienie  Przewodniczącej Tymczasowego Zarządu Regionu i gości.
 3. Informacja  o  liczbie  członków  biorących  udział  w  zebraniu  oraz  stwierdzenie  wymaganego kworum, stwierdzenie ważności Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania: Przewodniczącego, jego zastępcy  i  sekretarza.
 5. Zatwierdzenie  Regulaminu  Obrad  Regionalnego  Walnego  Zebrania  Członków.
 6. Przyjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
 7. Głosowanie w sprawie liczbyczłonków i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Głosowanie w sprawie liczby członków i wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Informacja o działalności KOD w Regionie w okresie założycielskim.
 10. Sprawozdanie Tymczasowej Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie Tymczasowego Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
 12. Wybór  Przewodniczącego  Zarządu  Regionu:
 1. zgłaszanie  kandydatów,
 2. odczytanie  listy  kandydatów,
 3. prezentacja  kandydatów,
 4. głosowanie,
 5. odczytanie  wyników  głosowania,
 6. wystąpienie  Przewodniczącego  Zarządu  Regionu.
 1. Dyskusja  programowa  (w czasie  liczenia  oddanych  głosów).
 2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  liczby  członków  Zarządu  Regionu.
 3. Wybór  członków  Zarządu  Regionu i Delegatów na WZD:
 1. zgłaszanie Kandydatów do ZR i na Delegatów,
 2. odczytanie  listy  kandydatów,
 3. prezentacja  kandydatów,
 4. głosowanie,
 5. odczytanie  wyników  głosowania.
 1. Dyskusja  programowa  (w czasie  liczenia  oddanych  głosów).
 2. Wybór  Regionalnej  Komisji  Rewizyjnej  i  Regionalnego  Sądu  Koleżeńskiego:
 1. zgłaszanie  kandydatów,
 2. odczytanie  listy  kandydatów,
 3. głosowanie  na  członków  Regionalnej  Komisji  Rewizyjnej,
 4. odczytanie  wyników  głosowania,
 5. głosowanie  na  członków  Regionalnego  Sądu  Koleżeńskiego,
 6. odczytanie  wyników  głosowania.
 1. Przyjęcie uchwały programowej Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie pozostałych uchwał Walnego Zebrania.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie Walnego Zebrania

Załącznik nr 2

 

PROJEKT

REGULAMIN OBRAD

REGIONALNEGOWLNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI”

W REGIONIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin obrad Regionalnego Walnego Zebrania, dalej zwany regulaminem, obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Regionalne Walne Zebranie.

 2. Regionalne Walne Zebranie Członków, zwane dalej Regionalnym Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w regionie.

 3. Regionalne Walne Zebranie zwołuje Pełnomocnik ds. organizacji struktur w Regionie, dalej zwany Pełnomocnikiem, w terminach i na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia.

 4. Przebieg Regionalnego Walnego Zebrania oraz jego kompetencje określają Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin.

Rozdział 2

Uczestnictwo w Regionalnym Zebraniu członków

§ 2

Wszyscy zwyczajni członkowie z danego regionu mają prawo i obowiązek wziąć udział w Regionalnym Walnym Zebraniu.

§ 3

 1. Na podstawie listy członków zwyczajnych, Pełnomocnik wystawia pisemny mandat dla każdego członka zwyczajnego.

 2. Mandaty są wydawane członkom za pokwitowaniem na liście obecności.

 3. Mandat członka nie może być przekazany innej osobie.

 4. Nie ma możliwości wykonywania czynnego prawa wyborczego bez osobistej obecności na Regionalnym Walnym Zebraniu. Pełnomocnictwa mogą dotyczyć tylko biernego prawa wyborczego, tj. pisemnego wyrażenia zgody na kandydowanie.

§ 4

W obradach Regionalnego Walnego Zebrania biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym:

 1. zaproszeni członkowie wspierający

 2. zaproszeni goście,

 3. przedstawiciele Zarządu Głównego.

Rozdział 3

Zasady głosowania

§ 5

 1. Uchwały Regionalnego Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 2. W wyborach do organów Regionalnych Stowarzyszenia zarządza się głosowanie tajne, z zastrzeżeniem §11 ust. 6 Regulaminu.

 3. Wybór prezydium Zebrania (przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza) oraz Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym.

 4. W pozostałych sprawach personalnych głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego członka obecnego na Zebraniu.

 5. W innych sprawach głosowanie tajne na wniosek członka przeprowadza się za zgodą wyrażoną w głosowaniu jawnym przez Regionalne Walne Zebranie.

 6. W głosowaniu jawnym oddanie głosu na kandydata odbywa się poprzez podniesienie ręki z mandatem.

 7. W głosowaniu tajnym głosy oddawane są na kartach ostemplowanych pieczęcią Stowarzyszenia, wręczanych członkom przez Komisję Skrutacyjną lub przez Zespół Roboczy ds. Wyborów.

 8. Zasady głosowania tajnego ustala i ogłasza Komisja Skrutacyjna.

 9. Karta wyborcza staje się nieważna, gdy głosujący całkowicie ją przekreślił, przedarł, zniszczył bądź głosował na większą liczbę kandydatów niż liczba osób wybieranych, gdy oddana karta jest inna niż ustalono lub nie zawiera pieczęci Stowarzyszenia. Głos jest nieważny, gdy go oddano na nazwisko nie figurujące na liście kandydatów, gdy nie sposób ustalić nazwiska kandydata, na którego oddano głos.

Rozdział 4

Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zebrania

§ 6

 1. Podstawą do otwarcia obrad Regionalnego Walnego Zebrania w pierwszym terminie jest obecność co najmniej połowy członków zwyczajnych potwierdzona na liście obecności.

 2. W przypadku, gdy w pierwszym terminie brak jest potwierdzenia obecności co najmniej połowy członków, obrady Regionalnego Walnego Zebrania zwołane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 7

 1. Obrady Regionalnego Walnego Zebrania otwiera Pełnomocnik, który po stwierdzeniu kworum przeprowadza wybory prezydium Regionalnego Walnego Zebrania.

 2. Kandydatów do prezydium może zgłosić każdy Członek Stowarzyszenia.

 3. Kandydaci do prezydium nie muszą być członkami Regionalnych struktur stowarzyszenia.

 4. Po ogłoszeniu wyniku wyborów kierownictwo obrad przejmuje przewodniczący Zebrania.

Rozdział 5

Porządek obrad ZebranIA

§ 8

 1. Proponowany porządek obrad Regionalnego Walnego Zebrania ustala Pełnomocnik i podaje go do wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem Regionalnego Walnego Zebrania.

 2. Porządek obrad Regionalnego Walnego Zebrania powinien obejmować:

 1. wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej,

 2. wybór Przewodniczącego Zarządu Regionu,

 3. ustalenie liczby członków Zarządu Regionu,

 4. wybór członków Zarządu Regionu,

 5. wybór członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej,

 6. wybór członków Regionalnego Sądu Koleżeńskiego,

 7. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

 8. przyjęcie Uchwał Regionalnego Walnego Zebrania.

 1. Porządek obrad Regionalnego Walnego Zebrania może obejmować również inne sprawy będące w kompetencjach Regionalnego Walnego Zebrania.

§ 9

Przewodniczący Zebrania przedstawia porządek obrad Regionalnego Walnego Zebrania, zarządza dyskusję i głosowanie nad jego przyjęciem.

Rozdział 6

Wybory Komisji ZebranIA

§ 10

 1. Kandydatem do Komisji Uchwał i Wniosków oraz do Komisji Skrutacyjnej może być każdy członek Regionalnego Walnego Zebrania.

 2. Członek Komisji Skrutacyjnej musi się wyłączyć z prac Komisji, podczas przeprowadzania wyborów, w których korzysta z biernego prawa wyborczego.

 3. Każda komisja musi liczyć przynajmniej 3 członków. Liczbę członków poszczególnych komisji proponuje Przewodniczący Zebrania.

 4. Dopuszcza się jednoczesne głosowanie na całą listę kandydatów w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie osób wybieranych.

 5. Członkowie komisji spośród siebie wyłaniają przewodniczących.

Rozdział 7

Wybory Regionalnych Władz Stowarzyszenia

I DELEGATÓW NA KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW STOWARZYSZENIA

§ 11

 1. Kandydatów do regionalnych władz Stowarzyszenia oraz na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów pisemnie zgłaszają Przewodniczącemu Zebrania członkowie zwyczajni należący do struktur danego regionu, podając swoje imię i nazwisko, a także imię i nazwisko kandydata z określeniem proponowanej funkcji, potwierdzone zgodą na kandydowanie wskazanego kandydata według wzoru, stanowiącego załącznik do regulaminu.

 2. Kandydatury wpisywane są na listę kandydatów w kolejności zgłoszeń.

 3. Dopuszcza się zgłaszanie kandydatów przed otwarciem Regionalnego Walnego Zebrania Pełnomocnikowi. Pełnomocnik sporządza listę według kolejności zgłoszeń i przekazuje ją przewodniczącemu Zebrania.

 4. Najpierw odbywa się wybór Przewodniczącego Zarządu Regionu, następnie łącznie pozostałych członków zarządu regionu, w dalszej kolejności następuje wybór Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Regionalnego Sądu Koleżeńskiego i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 5. Dopuszcza się jednoczesny wybór Zarządu Regionu i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Można także jednocześnie przeprowadzić wybory do Regionalnej Komisji rewizyjnej i Regionalnego sądu koleżeńskiego, jeśli nie powielają się kandydatury.

 6. Jeśli liczba kandydatów do Regionalnej Komisji Rewizyjnej lub Regionalnego Sądu Koleżeńskiego jest równa liczbie miejsc do obsadzenia, dopuszcza się przeprowadzenie jawnego głosowania nad całą listą kandydatów do danego organu. Przepis stosuje się odpowiednio do wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 7. Sposób głosowania, o którym mowa w ust. 5 i 6 wymaga zgody Regionalnego Walnego Zebrania wyrażonej w głosowaniu jawnym oddzielnie dla każdego głosowania.

§12

W wyborach regionalnych organów kolegialnych Stowarzyszenia każdy członek posiadający czynne prawo wyborcze ma tyle głosów, ile jest miejsc do obsadzenia w danym organie. Przepis stosuje się odpowiednio do wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 13

 1. Wniosek dotyczący jawności głosowania przedstawia Przewodniczący Zebrania po ustaleniu list kandydatów.

 2. Po ustaleniu trybu głosowania przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia obecnym zasady głosowania.

§ 14

 1. Przewodniczącym Zarządu Regionu zostaje kandydat, który w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.

 2. Członkami organów kolegialnych Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy otrzymali w kolejności najwyższą liczbę głosów wymaganą do dokonania wyboru.

 3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, a ostatni z nich znajduje się na liście na miejscu dalszym niż liczba miejsc do obsadzenia w danym organie, przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe głosowanie jawne tylko na tych kandydatów.

§ 15

 1. Niezależnie od sposobu głosowania obliczanie liczby głosów i ogłaszanie wyników wyborów jest zadaniem Komisji Skrutacyjnej.

 2. Protokół z wyboru regionalnych władz Stowarzyszenia podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

 3. Załącznikami do protokołu z wyboru są karty do głosowania.

Rozdział 8

Tryb podejmowania Uchwał i zaleceń

§ 16

 1. Ostateczny tekst Uchwał Regionalnego Walnego Zebrania zostaje ustalony przed poddaniem ich pod głosowanie przez Komisję Uchwał i Wniosków po sprawdzeniu, czy przepisy w nich zawarte nie są sprzeczne ze Statutem bądź innymi obowiązującymi przepisami.

 2. Komisja Uchwał i Wniosków może przedłożyć alternatywne propozycje, jeżeli z wypowiedzi członków wynikają różnice zdań w danej sprawie.

§ 17

 1. Projekt Uchwały Regionalnego Walnego Zebrania powinien zawierać w szczególności:

 1. numer Uchwały i datę jej podjęcia,

 2. tytuł Uchwały,

 3. określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,

 4. określenie w miarę potrzeby organów odpowiedzialnych za wykonanie Uchwały oraz organów sprawujących nadzór na jej realizacją,

 5. termin wejścia w życie Uchwały.

 1. Uchwały oznacza się numerem Regionalnego Walnego Zebrania, numerem Uchwały według kolejności podejmowania i liczbą określającą rok podjęcia.

 2. Uchwały podpisuje przewodniczący Zebrania.

Rozdział 9

Tryb prowadzenia obrad i uprawnienia przewodniczącego ZebranIA

§ 18

 1. Przewodniczący Zebrania prowadzi Zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz Regulaminem, w szczególności:

 1. przedstawia Zebranym członkom ustalony porządek obrad oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,

 2. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,

 3. czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,

 4. decyduje o kolejności głosowania nad wnioskami,

 5. przyjmuje kandydatury na członków regionalnych władz stowarzyszenia, decyduje o kolejności zgłoszeń oraz przedkłada wnioski o zamknięcie listy kandydatów,

 6. kieruje prowadzeniem wyborów do regionalnych władz stowarzyszenia, a w razie potrzeb zarządza przerwę w wyborach,

 7. przeprowadza głosowania nad uchwałami Regionalnego Walnego Zebrania,

 8. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu,

 9. po wyczerpaniu porządku obrad zamyka obrady Regionalnego Walnego Zebrania.

 1. Przewodniczący Zebrania dba o odpowiedni poziom merytoryczny i rzeczowość dyskusji. W tym celu może:

 1. ustalić czas wypowiedzi,

 2. ograniczać czas trwania przedłużającej się wypowiedzi w dyskusji.

 1. Przewodniczący Zebrania, po konsultacji ze swym zastępcą, decyduje o sprawach dotyczących sposobu prowadzenia obrad Regionalnego Walnego Zebrania nie określonych regulaminem. W swoich decyzjach kieruje się postanowieniami Statutu, ogólnie obowiązującymi zwyczajami oraz dobrem Stowarzyszenia.

 

§ 19

 1. Każdy członek, a także osoba biorąca udział z głosem doradczym ma prawo wypowiedzieć się w każdej sprawie znajdującej się w porządku obrad, po zgłoszeniu się do głosu.

 2. Przewodniczący Zebrania udziela głosu w kolejności zgłoszenia się do głosu. Poza kolejnością zabierać głos w danej sprawie mogą: przewodniczący Zebrania i Pełnomocnik.

§ 20

 1. Każdy członek ma prawo złożyć wniosek formalny.

 2. Wnioskami formalnymi są wnioski w sprawach:

 1. ograniczenia czasu wypowiedzi bądź zamknięcia listy mówców,

 2. głosowania bez dalszej dyskusji,

 3. przerwania lub odroczenia dyskusji,

 4. przekazania sprawy bez dyskusji do załatwienia zgodnie z kompetencjami,

 5. o zmianę sposobu prowadzenia obrad na skutek ich niezgodności z przepisami Statutu lub Regulaminu,

 6. o votum nieufności dla przewodniczącego.

 1. Po zgłoszeniu wniosku formalnego Przewodniczący Zebrania podejmuje decyzję w ramach własnych kompetencji, o których mowa w § 18 ust. 2 lub poddaje wniosek pod głosowanie.

§ 21

 1. Zastępca przewodniczącego Zebrania pomaga przewodniczącemu w prowadzeniu obrad i zastępuje przewodniczącego:

 1. podczas jego nieobecności na sali obrad,

 2. podczas dyskusji i glosowania nad wotum nieufności dla przewodniczącego,

 3. w innych przypadkach na prośbę przewodniczącego.

 1. Zastępca przewodniczącego Zebrania w czasie prowadzenia obrad posiada uprawnienia przewodniczącego.

§ 22

 1. Z obrad Regionalnego Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz.

 2. Protokół zawiera w szczególności:

 1. datę Regionalnego Walnego Zebrania,

 2. porządek obrad,

 3. nazwiska Przewodniczącego Zebrania, jego Zastępcy i Sekretarza,

 4. krótki opis przebiegu dyskusji,

 5. wyniki głosowań,

 6. numery i tytuły podjętych uchwał.

 1. Do protokołu załącza się:

 1. listę obecności członków Regionu Stowarzyszenia,

 2. oryginały podjętych uchwał,

 3. oryginały protokołów Komisji Skrutacyjnej,

 4. zgłoszenia kandydatów.

 1. Protokół z Regionalnego Walnego Zebrania sporządza Sekretarz. Przebieg obrad może być utrwalony, niezależnie od protokołu, za pomocą aparatury utrwalającej obraz lub dźwięk.

 2. Protokół jest publikowany na stronie internetowej regionu.

 3. Protokół z załącznikami jest przechowywany w archiwum Regionu.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info