kod kp 3

Uchwały i oświadczenia

Uchwała Nr ZRKuj-Pom/2017/01/05/1

Zarządu Regionu Kujawsko Pomorskiego KOD z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia planu działania Zarządu KOD Kujawsko-Pomorskiego na okres do Wyborów

§ 1

Zarząd Regionu Kujawsko Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji zatwierdza jako obowiązujący przygotowany przez Zuzannę Lewicką -Burek i Andrzeja Bobkowskiego plan działania Zarządu.

§ 2

Plan planu działania Zarządu KOD Kujawsko-Pomorskiego na okres do Wyborów stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do Uchwały

Plan działania Zarządu KOD Kujawsko-Pomorskiego na okres do Wyborów

 1. Powołanie i zorganizowanie tymczasowej Rady Regionu Kujawsko-Pomorskiego, jako ciała wytyczającego kierunki działań w regionie. W tym celu przeprowadzenie wyborów w celu wyłonienia lokalnych liderów. Rada Regionu będzie się składać z liderów tymczasowych wybranych w grupach lokalnych albo w zastępstwie wyznaczonych przez nich osób.

Odpowiedzialna – Aleksandra Solecka i Zuzanna Lewicka Burek

 1. Rozbudowa istniejących struktur regionalnych KOD, powołanie grup inicjatywnych.

Spotkania Grup Lokalnych z członkami Zarządu, informowanie o planach i zamierzeniach Regionu. Członkowie Zarządu przynajmniej raz w miesiącu spotkać się z każdą Grupą Lokalną.

Odpowiedzialna – Zuzanna Lewicka-Burek

 1. Stworzenie Regionalnych Grup Działania (grupy zadaniowe) i powiązanie ich ze strukturami lokalnymi.

Określenie zakresu działań – Zarząd

Odpowiedzialny za stworzenie Grup – Roman Piotrowski

 1. Sporządzenie preliminarza wydatków i przygotowanie sprawozdania finansowego

Odpowiedzialny – Roman Piotrowski

 1. Stworzenie zaplecza materiałowego, transportowego i logistycznego do działania Grup Lokalnych i zadaniowych.

Odpowiedzialny – Andrzej Bobkowski

 1. Powołanie Zespołu Doradców przy Przewodniczącej Regionu. Współpraca z Zespołem Doradców, poprawa informacji i lepsze wykorzystanie prac i opracowań Zespołu.

Odpowiedzialna – Aleksandra Solecka

 1. Przeprowadzanie spotkań i debat inicjowanych przez Edukację i organizowanych we współpracy z grupami lokalnymi:

 1. Grupaedukacja znajduje osobę i temat,

 2. Grupa lokalna proponuje miejsce i termin, przygotowuje zaplecze,

 3. Grupa edukacja i grupa lokalna wspólnie prowadzą spotkanie debatę

Odpowiedzialna – Zuzanna Lewicka-Burek

 1. Nawiązanie bliskiej współpracy ponadregionalnej w celu wymiany doświadczeń

Odpowiedzialni:

– Aleksandra Solecka

– Zuzanna Lewicka-Burek

– Andrzej Bobkowski

 1. Działalność informacyjna. Internet, druk własny, prasa, spotkania, prelekcje we wszystkich grupach działania.

Szeroka informacja w mediach o planowanych i przeprowadzonych akcjach wszystkich grup lokalnych, publikacje zapowiedzi i reportaży z przeprowadzonych akcji w lokalnej prasie, zapraszanie mediów lokalnych i regionalnych na nasze wydarzenia.

KOD Kujawsko-Pomorskie musi być stale widoczny w prasie radio i TV regionalnych

Odpowiedzialny – Marek Krupecki.

 1. Stałe wzmacnianie współpracy pomiędzy grupami lokalnymi w regionie:

 1. Każda akcja organizowana przez grupę lokalną musi być wzmocniona działaniami grup z całego regionu,

 2. Przyjęcie zasady, że każde działanie lokalne ma wkład innej grupy z Regionu –

Np. wykonanie transparentów, haseł, oprawy plastycznej, bezpośredni udział w przeprowadzonej akcji np.: PIKOD- rozmowy z ludźmi, akcje przedświąteczne – organizacja zabaw, słodyczy wystroju, pomoc w zorganizowaniu nagłośnienia np. kolędy muzyka na żywo podkład muzyczny itp.

Odpowiedzialna – Zuzanna Lewicka-Burek

 1. Stworzenie Regionalnej bazy zaplecza sprzętowego.

Zorganizowanie sprzętu nagłaśniającego-sprawiedliwy rozdział i koordynacja akcji grup.

Zapewnienie sprzętu do projekcji wizualnej: rzutnik, projektor, ekran przenośny.

Tak, aby nie było sporów wynikających z organizowania akcji w tym samym terminie.

Zapewnienie transportu sprzętów niezbędnych do przeprowadzenia akcji: namioty stoły, krzesła, podstawy do flag, banerów, sceny, podesty oświetlenie itd.

Zorganizowanie grupy technicznej do obsługi sprzętu audiowizualnego

Odpowiedzialny Andrzej Bobkowski.

 1. Doprowadzenie do ukonstytuowania się i rozpoczęcia pracy przez Komisje Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Odpowiedzialna – Aleksandra Solecka

 1. Uporządkowanie dokumentacji członkowskiej, dokumentacji Zarządu i Archiwum Zarządu Regionu. Zorganizowanie pracy biura Zarządu Regionu.

Odpowiedzialna – Danuta Stępkowska

 1. Zorganizowanie obiegu informacji do członków i między organami KOD Regionu.

Odpowiedzialna – Danuta Stępkowska i Aleksandra Solecka

 1. Doprowadzenie do zgodnego z prawem, Statutem i innymi przepisami wewnętrznymi działań Regionu. Opracowanie odpowiednich procedur dla organów statutowych i pozostałych działających w Regionie. Opieka i zorganizowanie pomocy prawnej w regionie. Przedstawienie założeń i planu działania. Pomoc sekretarzowi i skarbnikowi w zakresie kwestii prawnych.

Odpowiedzialny – Karol Słowiński

 1. Po rejestracji Statutu stowarzyszenia, przygotowanie wyborów regionalnych i lokalnych.

Odpowiedzialny: Zarząd Tymczasowy Regionu Kujawsko-Pomorskiego na czele z Przewodnicząca Aleksandrą Solecką

Przyjęto uchwałą Zarządu Regionu z dnia 5.01.2017

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info